Het RSIN/fiscaalnummer van de Stichting Vrienden Grote kerk te Drachten is 8229.02.333

DOELSTELLING

1.De stichting heeft ten doel, zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010:

  1. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten - eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten - als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving;
  2. het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  3. De stichting dient het algemeen belang.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateur gelden en gelden uit fondsen.

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk.

Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen.

De stichting is opgericht op 1 september 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden, contactpersonen en werkgroep leden van de Stichting Vrienden Grote kerk te Drachten vervullen hun functies volledig als vrijwilligers. Niemand ontvangt hiervoor een beloning, noch vacatiegeld o.i.d.

 

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2019

In het kalenderjaar 2019 kwam het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten vier keer bijeen.

Doelstelling

De doelstelling zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010, was bij alle activiteiten in 2018 uitgangspunt en richtsnoer. Het beleid op grond van deze doelstelling dat al vorm kreeg in de beleidsplannen en –realisaties in de jaren 2010 tot 2018, werd in dit verslagjaar voor zover mogelijk voortgezet.

De donateurs.

Het werven van en onderhouden van de contacten met bestaande donateurs (“vrienden” van de Grote Kerk) is doorgegaan. Rond de Grote kerk zijn er ruim 220 donateurs/vrienden. 

Activiteiten.
De vrijwilligersavond is gehouden op 21 februari 2019 met o.a. een zeer sfeervol optreden van Ron Staal. Er waren meer dan honderd vrijwilligers/donateurs.
De folder van de Stichting is grondig vernieuwd en actief verspreid aan de bezoekers van de bijeenkomsten in de Grote kerk.
Verder heeft de stichting de aanschaf van een led tv-scherm met standaard en een extra luidspreker bekostigd.
De stichting Vrienden Grote kerk Drachten heeft sponsoring toegezegd wat betreft een aantal activiteiten die in 2020 georganiseerd worden in het kader van het 200-jarig jubileum van het Hillebrandorgel.

Bestuurssamenstelling.
In 2019 zijn er geen bestuurswisselingen geweest, zodat het bestuur aan het eind van 2019 als volgt was samengesteld:
Dhr. E. H. Brouwer, (voorzitter)
Dhr. J. Oppewal, (penningmeester)
Dhr. A. Riedstra, (secretaris)
Dhr. L. den Brug, (lid)
Mevr. G. de Vries, draagt zorg voor de financiële administratie.

30 april 2020, A. Riedstra, secretaris.

Winst en verliesrekening 2019
Baten Lasten
Giften/Donaties 6.522,50 Overige kosten 2.880,72
Orgelfonds 1.305,00 Aflossing PGD 3.000,00
Activiteiten 1.134,03    
Overige inkomsten 566,73 Resultaat 3.647,54
Totaal 9.528,26 Totaal 9.528,26
Balans      
       
Activa Passiva
Bank 47.262,63 Eigen Vermogen 47.262,63
Totaal 47.262,63 Totaal 47.262,63
       
Toename Banksaldo      
Beginstand bank 43.615,09    
Eindstand bank 47.262,63    
 Toename vermogen 3.647,54    
Uitstaande schuld aan PGD (inrichting keuken) 20.000,00