Jaarverslag Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2021

In het kalenderjaar 2021 kwam het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten maar 2 keer fysiek bij elkaar. Vanwege de Corona epidemie heeft het bestuur de meeste zaken telefonisch of per mail afgehandeld.

De doelstelling zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010, was bij alle activiteiten in 2020 uitgangspunt en richtsnoer. Het beleid op grond van deze doelstelling dat al vorm kreeg in de beleidsplannen en –realisaties in de jaren 2010 tot 2020, werd in dit verslagjaar voor zover mogelijk voortgezet.

De donateurs:

Het werven van en onderhouden van de contacten met bestaande donateurs (“vrienden” van de Grote Kerk) is in beperkte mate doorgegaan. Rond de Grote kerk zijn er ruim 220 donateurs/vrienden.

Vrijwilligersavond:

De vrijwilligersavond is in het kader van 200 jaar Hillebrandorgel doorgeschoven naar 2022.

Activiteiten:

Het slotconcert van het 200-jarig jubileum van het Hillebrandorgel door het Kreisler Trio, waar ook de donateurs/vrijwilligers voor uitgenodigd zouden worden en waarvoor de stichting 50 % van de kosten zou dragen, is vanwege corona niet doorgegaan.

De stichting heeft een aantal projecten bekostigd in 2021:

 • Het sarcofaagdeksel is gelijmd en zou schuin moeten komen te staan; de kosten van deze voorziening zijn voor rekening van onze stichting.
 • Het boek nieuwe voorspelen en begeleiding bij het nieuwe liedboek bestemd voor de organist is aangeschaft.
 • Voor de streaming is apparatuur aangeschaft, o.a. een videomixer om beelden in elkaar over te laten vloeien aangeschaft. Tot dusverre is er € 7000 betaald ten behoeve van de streaming.
 • Financiële ondersteuning rond expositie “Engelen” in de Adventsperiode.

Bestuurssamenstelling:

In 2021 zijn er geen bestuurswisselingen geweest, zodat het bestuur aan het eind van 2021 als volgt was samengesteld:

 • Dhr. E. H. Brouwer, Uthof 7, 9202 HL Drachten (voorzitter)
 • Dhr. J. Oppewal, Reidingweg 34, 9207 KR Drachten. (penningmeester)
 • Dhr. A. Riedstra, Folgeren 14-16, 9207 AB Drachten (secretaris)
 • Dhr. L. van den Brug, Geestland 11, 9205 EG Drachten (lid)
 • Mevr. G. de Vries, De Warren 28, 9203 HT Drachten draagt zorg voor de financiële administratie.

— 24 maart 2022, A. Riedstra, secretaris.

Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2021

Financieel overzicht 2021
       
Verlies en winstrekening
Baten Lasten
Giften/Donaties 8.187,50 Overige kosten 7.546,51
Orgelfonds   Aflossing PGD 3.000,00
Activiteiten      
Rente 4,18 Resultaat (2.354,83)
Totaal 8.191,68 Totaal 8.191,68
       
Balans
Activa Passiva
Bank 46.424,10 Eigen Vermogen 46.424,10
Totaal 46.424,10 Totaal 46.424,10
       
Toename Banksaldo
Beginstand bank 48.778,93    
Eindstand bank 46.424,10    
Afname vermogen (2.354,83)    
       
Uitstaande schuld aan PGD (inrichting keuken) 14.000,00    

 

Het RSIN/fiscaalnummer van de Stichting Vrienden Grote kerk te Drachten is 8229.02.333

Doelstelling

De stichting heeft ten doel, zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010:

 1. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten - eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten - als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving;
 2. het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3. De stichting dient het algemeen belang.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateur gelden en gelden uit fondsen.

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk.

Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen.

De stichting is opgericht op 1 september 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden, contactpersonen en werkgroep leden van de Stichting Vrienden Grote kerk te Drachten vervullen hun functies volledig als vrijwilligers. Niemand ontvangt hiervoor een beloning, noch vacatiegeld o.i.d.