Jaarverslag Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2019

In het kalenderjaar 2019 kwam het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten vier keer bijeen.
Doelstelling
De doelstelling zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010, was bij alle activiteiten in 2018 uitgangspunt en richtsnoer. Het beleid op grond van deze doelstelling dat al vorm kreeg in de beleidsplannen en –realisaties in de jaren 2010 tot 2018, werd in dit verslagjaar voor zover mogelijk voortgezet.
De donateurs.
Het werven van en onderhouden van de contacten met bestaande donateurs (“vrienden” van de Grote Kerk) is doorgegaan. Rond de Grote kerk zijn er ruim 220 donateurs/vrienden. 
Vrijwilligersavond.
De vrijwilligersavond is gehouden op 21 februari 2019 met o.a. een zeer sfeervol optreden van Ron Staal. Er waren meer dan honderd vrijwilligers/donateurs.
Verdere activiteiten: de folder van de Stichting is grondig vernieuwd en verder heeft de stichting aanschaf van een led tv scherm met standaard en een extra luidspreker bekostigd. 
Bestuurssamenstelling.
In 2019 zijn er geen bestuurswisselingen geweest, zodat het bestuur aan het eind van 2019 als volgt was samengesteld:
Dhr. E. H. Brouwer, (voorzitter)
Dhr. J. Oppewal, (penningmeester)
Dhr. A. Riedstra, (secretaris)
Dhr. L. den Brug, (lid)
Mevr. G. de Vries, draagt zorg voor de financiële administratie.

30 april 2020, A. Riedstra, secretaris.

Winst en verliesrekening 2019
Baten Lasten
Giften/Donaties 6.522,50 Overige kosten 2.880,72
Orgelfonds 1.305,00 Aflossing PGD 3.000,00
Activiteiten 1.134,03    
Overige inkomsten 566,73 Resultaat 3.647,54
Totaal 9.528,26 Totaal 9.528,26
Balans      
       
Activa Passiva
Bank 47.262,63 Eigen Vermogen 47.262,63
Totaal 47.262,63 Totaal 47.262,63
       
Toename Banksaldo      
Beginstand bank 43.615,09    
Eindstand bank 47.262,63    
 Toename vermogen 3.647,54    
Uitstaande schuld aan PGD (inrichting keuken) 20.000,00