Het RSIN/fiscaalnummer van de Stichting Vrienden Grote kerk te Drachten is 8229.02.333

Doelstelling

De stichting heeft ten doel, zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010:

  1. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten - eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten - als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving;
  2. het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  3. De stichting dient het algemeen belang.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateur gelden en gelden uit fondsen.

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk.

Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen.

De stichting is opgericht op 1 september 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden, contactpersonen en werkgroep leden van de Stichting Vrienden Grote kerk te Drachten vervullen hun functies volledig als vrijwilligers. Niemand ontvangt hiervoor een beloning, noch vacatiegeld o.i.d.