Paaskaarsenstandaard
In het weekend van 11 september 2016 stond de nieuwe paaskaarsenstandaard in de Grote Kerk. Bij de opening van de kerk was deze nog niet klaar. Nu wel! De standaard is, samen met de avondmaalstafel en het stiltecentrum, ontworpen door Anne Brouwer, zoon van architect Gerben Brouwer en Anneke, zijn vrouw. Alle objecten zijn gemaakt door ambachtelijk timmerman Peter van der Hoek uit Spannum.

Het liturgisch centrum is nu een prachtig geheel.

Heropening Grote Kerk
In het weekend van 23, 24 en 25 januari 2016 heeft de heropening van de Grote Kerk plaats gevonden. 

Heropening Grote Kerk
In het moderamen van 1 februari is de ook de opening van de Grote Kerk aan de orde geweest. Het moderamen constateert dat het een bijzonder geslaagd weekend is geweest. Via diverse media hebben we hiervan kennis kunnen nemen; in de vorige Geandewei stond al een uitgebreid verslag hierover.

We hebben kunnen lezen dat bij de uitvoering van de openingsactiviteiten veel vrijwilligers waren betrokken; in de aanloop er naar toe zal dat ook zo geweest zijn. Namens het moderamen willen we iedereen hiervoor hartelijk bedanken en speciaal de Stuurgroep feliciteren dat ze er in geslaagd zijn dit te realiseren.
Namens het moderamen van de AK,
Hans Bouma, scriba

 

 

Bovenstaande foto's zijn gemaakt door dhr. Fokke Alma

De restauratie van de Grote Kerk
De restauratie en verbouw van de Grote Kerk vordert gestaag. Af en toe wipt iemand stiekem naar binnen om even een blik te werpen in de totaal lege kerk. Alhoewel, het ziet er alweer heel wat beter uit dan een paar maanden geleden: de verwarming is geplaatst, de vloer ligt er in, er elektriciteit en de verwarming zit op z’n plek. Twee herenbanken zijn zo’n 30 cm. verlaagd en daarom lijkt de Van Ha-rensbank een stuk hoger. Wat ook al mooi is: de trap vanuit de hal bij de zaal is verdwenen en zonder er erg in te hebben wandel je zo de kerk binnen.

Als je je ogen door de kerk laat dwalen zie je een prachtige ruimte. Geen vaste banken meer en het doophek is (tijdelijk) verdwenen. Ik zie de eerste expositie er al staan.

Maar natuurlijk, het doophek wordt weer terug geplaatst. Een paar vaste banken komen ook terug. En daarnaast komen er stoelen om op te zitten.
In mijn verbeelding zie ik het al voor me. Straks hebben we een prachtige kerk voor de diensten én een prachtige kerk voor tentoonstellingen en concerten. Voor de zomervakantie hoorden we dat de restauratie en verbouw wel wat vertraagd is. Door het asbest dat gevonden is en verwijderd moest worden. Door de graven die open moesten en de grafste-nen die 30 cm. naar beneden geplaatst moesten worden. Maar men gaat ervoor dat we op 25 decem-ber een dienst in de Grote Kerk kunnen vieren. Zoals het nu lijkt. Er moet niet nog meer vertraging optreden.
Ondertussen is een commissie bezig om de officiële opening in januari voor te bereiden. Natuurlijk in overleg met de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Stichting Vrienden van de Grote Kerk.
We houden u op de hoogte!
Aukje de Bildt

Restauratie en verbouw Grote Kerk
De laatste foto's van de verbouw.

Grote Kerk/ Zuiderkerk
In februari is de aannemer begonnen met het restauratiewerk in de Grote Kerk.

De Grote Kerk moest dus voor de 11 uur diensten een andere plek zoeken. In goed overleg van de stuurgroep van de Grote Kerk, de kerkenraad van wijk Zuid en de Algemene Kerkenraad is besloten om uit te wijken naar de Zuiderkerk. De aanvangstijd is verschoven naar 11.15 uur.
Er wordt nogal eens gevraagd waarom dit nodig is. De kerkgangers van de Grote Kerk kunnen toch aanschuiven bij de dienst van 9.30 uur van wijk Zuid? De wijkkerkenraad van wijk Zuid heeft dit ook wel aangeboden aan de stuurgroep. Een korte toelichting.
Zo’n twaalf jaren geleden kwam de fusie Hervormd/Gereformeerd tot stand. Daarbij werd afgesproken dat de Grote Kerk als kerk met zondagse vieringen zou blijven bestaan en wel met een bovenwijkse functie. Dit was ook een belofte aan de hervormde kerkgangers van de Grote Kerk. De Zuiderkerk werd de wijkkerk van de wijk Zuid.
Het “bovenwijkse” betekende een wat aparte functie, Drachten-breed. De stuurgroep kreeg voor wat betreft de Taakgroep Erediensten drie ‘doelstellingen’ mee met betrekking tot de diensten: aandacht voor liturgie en kerkmuziek, aandacht voor kritische theologie en ruimte voor experimenten.
Begonnen is met één dienst per maand in 2009. Later werden dat twee per maand en vanaf 2011 is er elke zondag dienst (met twee uitzonderingen: de startzondag en de gedachtenisdienst). Om o.a. het wat aparte karakter te benadrukken is gekozen voor de aanvangstijd van 11.00 uur.
Langzamerhand heeft zich een groep vaste kerkgangers gevormd. We zien een drietal motieven om de Grote Kerk op zondag te bezoeken: sommigen voelen zich niet meer thuis in de wijkkerk; de aanvangstijd wordt door velen aantrekkelijk gevonden en het karakter van de diensten, de liturgie, vindt veel waardering. En er zijn natuurlijk ook nog kerkgangers uit de kring van de oude hervormde leden.
Vanwege de restauratie moest er een andere plek worden gevonden. Dat mocht geen extra geld kos-ten en zo kwamen we terecht bij de dichtstbijzijnde kerk, de Zuiderkerk.
En waarom apart? Niet omdat de Grote-Kerk-groep niet wil samenwerken. De eerste zorg betreft de groep. Die willen we graag bijeen houden. Daarnaast speelt toch een ander karakter van de diensten een belangrijke reden om de ‘eigen’ dienst apart te vieren. Inmiddels is afgesproken tussen Zuid en de Grote Kerk om in een tweetal diensten een gecombineerde dienst te houden.
Overigens speelde ook nog een rol dat het rooster met de voorgangers voor 2015 al bijna helemaal gevuld was.

We hopen met deze toelichting een aantal vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
De Stuurgroep Grote Kerk, het Moderamen van wijk Zuid.

Open ochtend
Op zaterdag 14 maart was er een open ochtend in de Grote Kerk. Kijkers konden zelf zien hoe het ervoor stond met de restauratie. Soms was de schrik groot omdat de kerk zo onttakeld en gestript was. Maar er was ook optimisme omdat “het nu eindelijk wordt aangepakt.” En er was blijdschap en nieuwsgierigheid omdat er een paar bijzondere vondsten zijn gedaan: twee graven waarin resten zijn gevonden en hoogstwaarschijnlijk een wijdingssteen die uit het Noorderkerkje of Zuiderkerkje gekomen moet zijn. In 1743 is hij als funderingssteen onder de hoofdingang geplaatst. En nu dus weer ontdekt.
Wat de graven betreft ……. op de foto is de dekplaat te zien van het graf. Hij is gelicht en weegt drie ton!!!. Verder is het wachten op de archeologische dienst. Zij moet nu eerst beoordelen hoe het  verder gaat met het openen van de andere graven.
Aukje de Bildt, Bouwcommissie Grote Kerk

Beknopt verslag van de gemeenteavond in de Zuiderkerk 15 oktober 2015 met als onderwerp restauratie van de Grote Kerk

Dhr. J.E. de Jong, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, heet een vijftigtal gemeenteleden welkom, opent de avond met het lezen van een gedeelte uit Lucas 14 en Spreuken 19 (vers 21) en gaat daarna voor in gebed.

Toelichting van de heer Tilma
Als eerste staat de heer K. Tilma, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, op de agenda. Hij schetst in het kort de historie met betrekking tot de plannen van de Grote Kerk waarbij in 2008 besloten werd tot een bovenwijkse functie. Ook refereert hij aan de gemeenteavonden van 5 november 2008 en 30 maart 2011 waarin uitgebreide restauratie- en renovatieplannen van meer dan € 850.000 werden gepresenteerd. In 2013 heeft een door de Algemene Kerkenraad aangestelde commissie rapport uitgebracht over het gevoerde beleid ten aanzien van de Grote Kerk en één van de aanbevelingen luidde om snel tot actie over te gaan om toegezegde subsidies niet in gevaar te brengen en om snel duidelijkheid te verschaffen aan de gemeente.  Op 15 september heeft de Algemene Kerkenraad het voorgenomen besluit genomen om met een aangepast en minder ambitieus plan van restauratie door te gaan na de gemeente hierover te hebben gehoord.

Toelichting van de heer Brouwer
Vervolgens geeft architect Brouwer toelichting op het aangepaste restauratieplan. Het plan is aangepast op het beschikbare budget. De wensen en eisen van het eerste plan zijn zoveel mogelijk gehandhaafd. In grote lijnen bestaan deze wensen uit vier punten: A. open kerk uitstralen; B. multifunctioneel gebruik; C. behouden historische context; D. rolstoeltoegankelijkheid vergroten. 

De kerkzaal is niet gewijzigd ten opzicht van het oorspronkelijke plan. Aan de hand van de op het scherm geprojecteerde tekeningen geeft de heer Brouwer een uitgebreide toelichting

Na de toelichting van beide heren is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het betreffen veel technische vragen aan de heer Brouwer die alle naar tevredenheid beantwoord konden worden.

Toelichting door de heer Bruintjes
Na de pauze geeft dhr. K. Tilma aan dat agenda iets is aangepast en geeft eerst het woord aan dhr. J. Bruintjes, voorzitter van Centrale Diaconie Drachten. Hij geeft aan dat de Grote Kerk een monument is waarin op zondag vele ‘rijke’ diensten plaatsvinden. Bijzonder voor een kerk die geen wijkgemeente heeft. Maar we kunnen nog meer met de kerk. Het is namelijk ook een huis van ieder die vragen heeft of contact wil in het inloophuis. Dit gaat niet vanzelfsprekend, de kerk moet ook uitnodigend zijn. De keuken en sanitaire voorzieningen moeten daarop dan wel aangepast worden. Het is dan ook aan de diaconie om dit te regelen in samenspraak met de Stuurgroep Grote Kerk. De diaconie doet zijn best om voor financiële dekking te zorgen nu er geen geld voor beschikbaar is vanuit de PGD.

Financiële dekking
Dhr. Tilma krijgt weer het woord. Er ligt nu een plan voor het restaureren van de kerkzaal (€ 327.000), aanpassen keuken (€ 43.000) en casco herstel (€ 54.000), in totaal € 424.000.

Dat de restauratie van kerkzaal uitgevoerd moet worden is helder. Ook het casco herstel (achterstallig onderhoud) moet uitgevoerd worden. Er zijn subsidies toegezegd welke bij niet-uitvoering in een volgend jaar vervallen. 
Subsidies, fondsen en de gelden van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk bedragen gezamenlijk op dit moment € 325.500. Nu dus nog een tekort van ca. € 1.500 op de restauratie van de kerkzaal (keuken valt hier buiten).
Casco herstel (onderhoud) van de kerk: hier is in 2009 € 48.500 voor beschikbaar gesteld en nog aanwezig. Tekort is hier € 5.500. Houdt in een totaal tekort van € 7.000 (€ 1.500 + € 5.500).
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk heeft aangegeven dit jaar nog € 3.100 te ontvangen en volgend jaar € 11.000, welke bestemd zijn voor dit plan. Hiermee is het tekort gedekt.

Hoe verder?
Als op 17 november 2014 door de Algemene Kerkenraad definitief groen licht gegeven wordt zorgt het College van Kerkrentmeesters ervoor dat de architect de uitnodigingen met de aanbestedingsbrieven nog de volgende dag verstuurt. De architect heeft de opdracht gekregen om alles alvast bestek-klaar te maken. Dit houdt in dat met de werkzaamheden gestart kan worden in januari 2015. Dan zijn er geen consequenties voor toegezegde subsidies.

Afsluiting
Aukje de Bildt, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, heeft een erg groot aandeel gehad in bovenstaande plannen. Onder applaus wordt gemeld dat dit niet mag worden vergeten en dat er een bos bloemen klaarstaat, die nog deze avond bij haar wordt bezorgd. 

Dhr. J.E. de Jong bedankt alle aanwezigen voor hun komst en concludeert dat alle neuzen nu in dezelfde richting staan.
De avond wordt afgesloten door het zingen van lied 816 uit het Nieuwe Liedboek, daarna met het lezen van een avondgebed (pagina 584 NLB).

Namens de Algemene Kerkenraad, Hans Bouma, scriba